ความรู้เรื่องแอร์

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงาน ของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ผู้ที่มีฝีมือและความรู้ พื้นฐาน ในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำของหัวหน้า

ระดับที่ 2 ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดีและมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถให้การแนะคำผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ระดับที่ 3 ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหา นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใข้กับเทคโนโลยีใหม่ได้

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้รับการแต่งตั้งจากกรมพันาฝีมือแรงงาน ให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ

2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และมีประบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ

4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับการทดสอบได้ที่ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย โทร 02-712-4480, 084-335-3300