ความรู้เรื่องแอร์

โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการตรวจหาแนวโน้มสาเหตุเบื้องต้นของการสึกหรอในคอมเพรสเซอร์ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่ รวมทั้งช่วยวางแผนการดูแลในอนาคตเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและลดอัตราการเสื่อมสภาพได้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ยังเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ให้ยาวนานขึ้น คุณภาพของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงทำให้อายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ยาวนานขึ้น โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์จะช่วยค้นหาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและลดต้นทุนการดูแลรักษาในส่วนของคอมเพรสเซอร์มีผลกระทบ 3 ส่วนหลัก คือ

1. Wear (การสึกหรอ) ชิ้นส่วนของแข็งที่ปะปนอยู่ในน้ำมันจะสร้างความสึกหรอและลดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์

2. Chemistry (คุณสมบัติทางเคมี) ความหนืดที่ผิดปกติต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นทำให้เกินค่าความเป็นกรดที่สูงเกินไป

3. Contamination (การปนเปื้อน) ความชื้นที่ปนเปื้อนอยู่ในวงจรของสารทำความเย็น

ทำไมต้องวิเคราะห์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์อย่างสม่ำเสมอ

น้ำมันคอมทเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญในการยืดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์หลักของชิลเลอร์ การใช้น้ำมันที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการทำงานของระบบและอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างมหาศาล เช่น ปัญหาจากน้ำมันคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพเพราะความร้อนสูงเกินไป การแวคคั่มที่ไม่มีประสิทธิภาพ การรั่วของน้ำเข้าสู่ระบบน้ำมันและสารทำความเย็น หรือการเติมสารเคมีแปลกปลอมเข้าไปในระบบ

ทำไมต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ของ Trane Care

ห้องปฏิบัติการทางเคมีของเทรนได้รับการพัฒนามายาวนานกว่า 45 ปี เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ชนิน้ำมันไปยังลิเธียมโบรไมด์ บนพื้นฐานของผู้นำระดับโลกในการผลิตชิลเลอร์ และเรายังมีประสบการณ์จริงจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำมันทั้งหมดของคอมเพรสเซอร์ทุกประเภท ได้แก่ Scroll compressor, Reciprocating compressor, centrifugal compressor และ Screw compressor และยังได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9002

นอกเหนือจากการวิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูแนวโน้มและเก็บข้อมูลการสึกหรอของเครื่องแล้ว Trane care ยังแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามระยะเวลาการใช้งาน และตามคำแนะนำของผู้ชำนาญการของบริษัท โดย Trane care ไม่แนะใำให้ใช้น้ำมันชนิดอื่น หรือการเติมสารใดๆ ที่อ้างว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นของน้ำมัน หรือ การถ่ายเทความร้อน เพราะผลกระทบจากการใช้สารปนเปื้อนเหล่านี้อาจส่งผลให้น้ำมันดังกล่าวเกิดการก่อตัวของกรด และยังมีผลกระทบในระยะยาวต่อส่วนประกอบที่ผลิตจากยางและฉนวนของมอเตอร์ นอกจากนั้นสารดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการทางเคมีของเทรน ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์ของ Trane care เป็นกระบวนการที่วัดทั้งลักษณะของน้ำมันและการสึกหรอของคอมเพรสเซอร์ มีรายงารสรุปผลที่แสดงถึงสาเหตุ แนวทางการดำเนินการ และคำแนะนำต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบของเวคเตอร์สามเหลี่ยมเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ

Wear (การสึกหรอ)

การวิเคราะห์การหักเหของแสงเพื่อหาปริมาณการสึกหรอ, ปริมาณของของแข็ง (PPM) และลักษณะของของแจ็ง

Chemistry (ปฏิกิริยาเคมี)

การวเคราะห์ปริมาณความเป็นกรดและความหนืด

Contamination (การปนเปื้อน)

การวเคราะห์ปริมาณของความชื้นที่ปรากฏ

การวิเคราะห์น้ำมันนี้สามารถตรวจสอบน้ำมันสำหรับระบบปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ได้ทุกชนิด โดยสามารถรายงานผลภายในเวลาที่สั้น รวมถึงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและแนวโน้มจากการเปลี่ยบเทียบการตรวจสอบครั้งก่อนหน้า

ปัจจุบันผู้ให้บริการด้านระบบปรับอากาศจำนวนมากได้นำวิธีการให้บริการแบบเชิงรุกสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผลิตภัณฑ์ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำมันที่จะนำมาวิเคราะห์ จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่แนะนำบนพื้นฐานของขิ้นส่วนนั้นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ข้อมูลแนวโน้มสำหรับคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

การตรวจสอบและการวิเคราะห์ทางเคมีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน และเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิศวกรรมการบริการ เพราะการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศด้วย "โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์" ช่วยให้คุณสามารถ

1. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพราะการสุ่มเก็บตัวอย่างของน้ำมันใช้เวลาน้อยกว่าและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

2. ตรวจสอบปัญหาได้โดยไม่ต้องรื้อคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ รายงานการตรวจสอบและการวิเคราะห์ของเทรนสามารถตรวจพบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

3. ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดน้ำมันที่ใช้แล้ว

4. สามารถกำหนดตารางการดูแลรักษาคอมเพรสเซอร์เพื่อลดการหยุดการทำงานของเครื่อง (Downtime) ได้แม่นยำมากขึ้ย

5. ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6. ช่วยยืดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์