ความรู้เรื่องแอร์

วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็ฯผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1

1. การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษระข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละยี่สิบของคะแนนทั้งหมด โดยผุ้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนภาคความรู้ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถ

2. การทดสอบภาคความสามารถ

 เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลากำหนด ลักษระแบบทดสอบ เป็ฯการทดสอบความสามารถโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบกฏเกณฑ์ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกศ์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล้กระดับ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง 20 นาที คิดเป็นร้อยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามคณะกรรมการการประกาศกำหนด

3. การออกหนังสือรับรอง

การออกหนังสือรับรองว่าเป็ฯผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งภาคความรู้ ความเข้าใจและภาคความสามารถ โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตาฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล้กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล้ก ระดับ 1