พิมพ์ 

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ KINDAI ตั้งแขวน ณ ศูนย์ดำรงธรรม จ.นครพนม